Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
112/BC-HTK 17/10/2023 Báo cáo, Danh mục công khai theo Thông tư 36, Kế hoạch, Báo cáo công khai năm học 2022-2023. Kế hoạch số 113/KH-HTK Kế hoạch công khai năm học 2023-2024 và các biều mẫu công khai theo Thông tư 36 Bộ Giáo dục và Thông tư 61 Bộ Tài chính
114/QĐ-HTK; 115/KH-HTK 06/10/2023 Kế hoạch, Quyết định, Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá và Kế hoạch tự đánh giá năm học 2023-2024
99/KH-HTK 25/09/2023 Kế hoạch, Giữ vững các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức độ I và từng bước nâng chuẩn mức độ II. Xây dựng nhà trường có môi trường giáo dục tốt, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chú trọng giáo dục cả về kiến thức, kỹ năng và đạo đức lối sống, thể chất theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh từ đó đưa Nhà trường thành một địa chỉ giáo dục có uy tín và chất lượng.
98/KH-HTK 22/09/2023 Kế hoạch, Phấn đấu, duy trì các các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I giai đoạn 2021 –2026 và phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ II giai đoạn 2026 – 2031; Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước
479/SGDĐT-KHTC 31/03/2023 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Triển khai thực hiện phần mềm quản lý thanh toán học phí và các khoản thu không dùng tiền mặt
07/KH-HTK 09/02/2023 Kế hoạch, Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2023
111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Kế hoạch, Nghị định, về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
127/QĐ-HTK; 128/KH-HTK 21/10/2022 Kế hoạch, Quyết định, Quyết định thành lập Tổ Pháp chế và Kế hoạch hoạt động năm học 2022-2023
118/BC-HTK 17/10/2022 Báo cáo, Danh mục công khai theo Thông tư 36, Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, Báo cáo ba công khai năm học 2021-2022 và kế hoạch ba công khai năm học 2022-2023. Thực hiện công khai theo Thông tư 36
121/KH-HTK 15/10/2022 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra thường xuyên - định kỳ năm học 2022-2023. Tổ chức kiểm tra bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Nội dung kiểm tra tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp trên cơ sở bám sát chương trình giáo dục phổ thông.
114/QĐ-HTK; 115/KH-HTK 10/10/2022 Kế hoạch, Quyết định, Quyết định, Kế hoạch hội đồng tự đánh giá. Năm học 2022-2023
112/QĐ-HTK; 113/KH-HTK 10/10/2022 Kế hoạch, Quyết định, Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ và kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023
Trang 1 / 212»