Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
479/SGDĐT-KHTC 31/03/2023 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Triển khai thực hiện phần mềm quản lý thanh toán học phí và các khoản thu không dùng tiền mặt
118/BC-HTK 17/10/2022 Báo cáo, Danh mục công khai theo Thông tư 36, Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, Báo cáo ba công khai năm học 2021-2022 và kế hoạch ba công khai năm học 2022-2023. Thực hiện công khai theo Thông tư 36
15BC-HTK 28/09/2021 Báo cáo, Danh mục công khai theo Thông tư 36, Kế hoạch, Thông báo, Báo cáo ba công khai năm học 2020-2021 và kế hoạch ba công khai năm học 2021-2022. Thực hiện công khai theo thông tư 36
154/KH-HTK 22/09/2020 Báo cáo, Danh mục công khai theo Thông tư 36, Kế hoạch, Thông báo, Báo cáo ba công khai năm học 2019-2020 và kế hoạch ba công khai năm học 2020-2021 theo thông tư 36