Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
33/2009/NĐ-CP 06/04/2009 Nghị định, Nghị định: Quy định mức lương tối thiểu chung
32/2008/NĐ-CP 19/03/2008 Nghị định, THÔNG TƯ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM TỰ DO MÃ NGUỒN MỞ
152/2006/NĐ-CP 22/12/2006 Nghị định, Chế độ người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm