Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
CV1712/SGDĐT-KHTC; NQ16/2023/NQ-HĐND; NQ 12/2022/NQ-HĐND 17/10/2023 Công văn, Nghị quyết, triển khai thu học phí năm học 2023-2024 theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của HĐND tỉnh
55/HD-HTK 06/05/2023 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh lớp 10, năm học 2022-2023
479/SGDĐT-KHTC 31/03/2023 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Triển khai thực hiện phần mềm quản lý thanh toán học phí và các khoản thu không dùng tiền mặt