Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
15BC-HTK 28/09/2021 Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, Báo cáo ba công khai năm học 2020-2021 và kế hoạch ba công khai năm học 2021-2022. Thực hiện công khai theo thông tư 36
30/QĐ-HTK-2021 27/05/2021 Báo cáo, Quyết định,
154/KH-HTK 22/09/2020 Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, Báo cáo ba công khai năm học 2019-2020 và kế hoạch ba công khai năm học 2020-2021 theo thông tư 36