Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
112/BC-HTK 17/10/2023 Báo cáo, Danh mục công khai theo Thông tư 36, Kế hoạch, Báo cáo công khai năm học 2022-2023. Kế hoạch số 113/KH-HTK Kế hoạch công khai năm học 2023-2024 và các biều mẫu công khai theo Thông tư 36 Bộ Giáo dục và Thông tư 61 Bộ Tài chính
118/BC-HTK 17/10/2022 Báo cáo, Danh mục công khai theo Thông tư 36, Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, Báo cáo ba công khai năm học 2021-2022 và kế hoạch ba công khai năm học 2022-2023. Thực hiện công khai theo Thông tư 36
15BC-HTK 28/09/2021 Báo cáo, Danh mục công khai theo Thông tư 36, Kế hoạch, Thông báo, Báo cáo ba công khai năm học 2020-2021 và kế hoạch ba công khai năm học 2021-2022. Thực hiện công khai theo thông tư 36
30/QĐ-HTK-2021 27/05/2021 Báo cáo, Quyết định,
154/KH-HTK 22/09/2020 Báo cáo, Danh mục công khai theo Thông tư 36, Kế hoạch, Thông báo, Báo cáo ba công khai năm học 2019-2020 và kế hoạch ba công khai năm học 2020-2021 theo thông tư 36