Kế hoạch ĐKDT TN THPT năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kế hoạch ĐKDT TN THPT năm 2022

Các em học sinh lưu ý để thực hiện đúng thời qian quy định

link hướng dẫn: Link video hướng dẫn đăng ký

link hướng dẫn trên website trường: Hướng dẫn ĐKDT và một số quy định về hồ sơ

Căn cứ Lịch công tác Kỳ thi TN THPT năm 2022 kèm theo Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19 tháng 04 năm 2022 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022;

Căn cứ điều 11- mục d – Điều lệ trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng trường phổ thông;

Căn cứ điều kiện thực tế và đề xuất của các thành viên trong Hội đồng kiểm duyệt hồ sơ đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Nay ban hành kế hoạch công tác của Hội đồng kiểm duyệt hồ sơ thi TN THPT năm 2022.

TT Nội dung công tác Người thực hiện Người tham gia Thời gian
1 Lập và giao tài khoản cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022; Thầy Nguyên Thầy T.Anh Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 28/4/2022
2 Thí sinh thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi.

http://quanly.thitotnghiepthpt.edu.vn

Hướng dẫn: Thầy Nguyên – Thầy T.Anh Học sinh các lớp 12 Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022
3 Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 ĐKDT trực tuyến. Hướng dẫn: Thầy Nguyên – Thầy T.Anh Học sinh các lớp 12 Từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ ngày
13/5/2022
4 Thu các loại giấy tờ liên quan: hộ khẩu, CMND/CCCD, … Cô Ngọc GVCN các lớp Từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ ngày 13/5/2022
5 In phiếu ĐKDT từ hệ thống để kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, điều chỉnh các thông tin sai sót Thầy Nguyên Thầy T.Anh, Cô Ngọc, Thầy Thọ, Thầy Đạt Ngày 14/5/2022
6 In danh sách thí sinh ĐKDT theo
thứ tự a, b, c,… của tên học sinh;
thí sinh ký xác nhận thông tin
ĐKDT trên danh sách
Thầy Nguyên Học sinh các lớp 12 Hoàn thành chậm nhất ngày 21/5/2022
7 Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh; bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT  hoặc hoặc túi hồ sơ ĐKDT (đối với thí sinh tự do) cho Sở GD&ĐT Thầy Nguyên Thầy T.Anh, Cô Ngọc, Thầy Thọ, Thầy Đạt Hoàn thành trước ngày 27/5/2022
8 Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo; nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống QLT Thầy Nguyên Thầy T.Anh, Cô Ngọc, Thầy Thọ, Thầy Đạt Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022
9 Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi Thầy Hoàng Thầy Nguyên Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022
10 In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh Thầy Nguyên Cô Ngọc Hoàn thành chậm nhất ngày 24/6/2022
11 Công bố kết quả thi Sở GD&ĐT Thầy Nguyên Ngày 24/7/2022
12 Xét công nhận tốt nghiệp THPT Sở GD&ĐT Hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022
13 Cập nhật vào Hệ thống QLT và
gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT
Sở GD&ĐT Hoàn thành chậm nhất ngày 28/7/2022
14 Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp
tạm thời; trả học bạ và các loại
Giấy chứng nhận liên quan (bản
chính) cho thí sinh
Thầy Hoàng Thầy Nguyên

Cô Ngọc

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2022
15 In và gửi Giấy chứng nhận kết
quả thi cho thí sinh
Thầy Nguyên Cô Ngọc Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2022
16 Thu nhận đơn phúc khảo và lập
danh sách phúc khảo
Thầy Nguyên Cô Ngọc Từ ngày 24/7 đến hết
ngày 03/8/2022
17 Chuyển dữ liệu phúc khảo cho
Sở GDĐT/Hội đồng thi
Thầy Nguyên Cô Ngọc Hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2022
18 Xét công nhận tốt nghiệp THPT
sau phúc khảo
Sở GD&ĐT Hoàn thành chậm nhất ngày 18/8/2022
19 Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi
báo cáo và dữ liệu tổng hợp kết
quả tốt nghiệp THPT về Bộ
GDĐT (qua Cục QLCL)
Sở GD&ĐT Cục QLCL Chậm nhất ngày 20/8/2022