CÁC MỐC THỜI GIAN CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC 2020-2021

CÁC MỐC THỜI GIAN CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THÔNG BÁO CÁC MỐC THỜI GIAN CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC 2020-2021   1/ Thời gian thi lại (ngày 26,27/08/2020) Ngày Buổi Môn Hình thức thi Thời gian làm bài Thời gian tính giờ làm bài 26/08/2020 Sáng Ngữ [...]
KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:     /KH-HTK                                         Buôn Hồ, ngày 29 tháng 07 năm 2020   KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2019-2020   Căn cứ thực hiện – Căn cứ thông tư số 58 /2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục – Đào tạo [...]