Thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning năm học 2009-2010

Lượt xem:

Đọc bài viết

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số:  424/BGDĐT-CNTT

V/v: Tổ chức cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning”  năm học 2009-2010.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Hà Nội, ngày 26   tháng 1  năm 2010

 

 

Kính gửi:  Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

          Thực hiện Chỉ thị 55/2008/CT–BGDĐT ngày 30/09/2008 về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành giáo dục giai đoạn 2008–2012; Văn bản số 9886/BGDDT ngày 11/11/2009 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2009 – 2010 và Quyết định 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Quỹ Laurence S. Ting tổ chức và phát động cuộc thi quốc gia “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning” nhằm khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời tạo nguồn tài nguyên giáo dục mở dùng chung, phục vụ cho hoạt động dạy học ở các trường THPT và tiếp cận với công nghệ dạy học hiện đại e-Learning.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo:

  1. Thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi do Lãnh đạo Sở làm trưởng ban, đại diện Phòng Công nghệ Thông tin, Phòng Giáo dục Trung học và Văn phòng Sở tham gia.
  2. Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi được công bố trên trang web chính thức của cuộc thi là: http://thi-baigiang.edu.net.vn.
  3. Góp ý cho Điều lệ cuộc thi (kèm theo công văn này) qua email của cuộc thi là thi-baigiang@moet.edu.vn. Hạn chót góp ý: Ngày 30/1/2010.
  4. Tổ chức tuyên truyền cuộc thi đến tất cả các trường THPT trong địa bàn tỉnh, tổ chức và chỉ đạo cho các trường THPT đăng ký tham gia cuộc thi trực tiếp trên website của cuộc thi. Hạn chót đăng ký dự thi: 28/2/2010.
  5. Cục CNTT, Bộ GD&ĐT sẽ cung cấp một số phần mềm soạn bài giảng e-Learning có bản quyền sử dụng như Lecture Maker, tạo phòng học ảo trên Adobe Connect cho các nhóm và trường tham gia.

Mọi vấn đề liên quan đến cuộc thi cần giải đáp xin liên hệ qua đường dây nóng của Ban Tổ chức qua email thi-baigiang@moet.edu.vn hoặc qua điện thoại 0912001899.


Nơi nhận:

–       Như trên;

–       Lưu VT, Cục CNTT.                                                              

                                                                               

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng