QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2009 – 2010

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ vào buổi họp bầu BTV đoàn trường ngày 08 tháng 10 năm 2009. Nay đoàn trường ra quy chế hoạt động cho BTV và BCH hoạt động như sau:

 

   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
   TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
        Số: ….. QC/ĐTN
Buôn Hồ, Ngày 10 tháng 10 năm 2009
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
NHIỆM KỲ 2009 – 2010
Căn cứ vào buổi họp bầu BTV đoàn trường ngày 08 tháng 10 năm 2009. Nay đoàn trường ra quy chế hoạt động cho BTV và BCH hoạt động như sau:
I – PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
A – ĐỐI VỚI UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ: Gồm 5 đ/c ( Đinh Khắc Dũng, Hoàng Bá Đạt, Hoàng Tuấn Anh, Phạm Hồng Lĩnh, Lê Thị Khánh Huyền)
1. Bí thư đoàn trường – Đ/c: Đinh Khắc Dũng
– Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung trong mọi hoạt động của đoàn trường
– Lên kế hoạch hoạt động của tháng, tuần cụ thể của đoàn trường, phân công nhiệm vụ cho các uỷ viên và đôn đốc các uỷ viên làm việc
– Thống kê tổ chức đoàn
– Tổ chức họp BTV, BCH đoàn trường theo định kỳ hàng tháng
– Quản lý sổ đoàn viên khối 12, ký sổ đoàn viên khối 12, chuyển SH đoàn cho khối 12
– Có quyền sử dụng con dấu Đoàn
– Ký chi một số loại quỹ Đoàn trường
– Trưởng Ban thi đua
– Tổng hợp thi đua khối sáng, phụ trách chào cờ khối sáng
– Tổ chức mở lopws cảm tình đoàn và ra quyết định kết nạp TN vào đoàn
– Tham mưu với cấp uỷ, BGH về mọi hoạt động trong đoàn trường
– Viết báo cáo về cấp trên và chi bộ
– Thay mặt đoàn trường tham gia họp
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
2. Phó bí thư đoàn trường – Đ/c: Hoàng Bá Đạt
– Đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội LHTN và mọi hoạt động của Hội
– Thống kê tổ chức Hội – kết nạp TN vào tổ chức Hội
– Rèn luyện giới thiệu TN ưu tú cho Đoàn mở lớp bồi dưỡng và xem xét kết nạp
– Tổng hợp thi đua khối chiều, chào cờ khối chiều
– Quản lý sổ đoàn viên khối 11, ký sổ đoàn viên khối 11, chuyển SH đoàn về địa phương cho khối 11
– Phụ trách mảng văn nghệ – Xây dựng đội tuyên truyền ca khúc cách mạng
– Phó ban thi đua
– Ký thay Bí thư khi đi vắng hoặc đi công tác
– Giúp cho bí thư một số công việc
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
3. Phó bí thư đoàn trường – Đ/c: Hoàng Tuấn Anh
– Phó ban thi đua
– Phụ trách mảng phong trào TDTT
– Phụ trách mảng Sân chơi học tập và Rung chuông Vàng
– Quản lý sổ đoàn viên khối 10, ký sổ đoàn viên khối 10, chuyển SH đoàn về địa phương cho khối 10
– Ký thay Bí thư khi đi vắng hoặc đi công tác
– Giúp cho bí thư một số công việc
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
4. Uỷ viên BTV – Đ/c: Phạm Hồng Lĩnh
– Phối hợp với đồng chí Đạt phụ trách mảng văn nghệ
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
5. Uỷ viên BTV – Đ/c: Lê Thị Khánh Huyền
– Thư ký của BTV và BCH đoàn trường
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
B – ĐỐI VỚI UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH: Gồm 12 đ/c ( Ngô Minh Tuấn, Hồ Sỹ Kiên, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Y Juin Ktla, Ngô Phương Ngọc, Nguyễn Thị Bảo Quyên, Phạm Thị Song Lam, Lê Tuấn Phong, Nguyễn Hải Khâm, Bùi Thị Tú Linh, Hoàng Gia Long, Nguyễn Thị Hoàng Doanh)
1. Uỷ viên BCH – Đ/c: Ngô Minh Tuấn
– Cùng với Đ/c Tuấn Anh phụ trách mảng TDTT
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
2. Uỷ viên BCH – Đ/c: Hồ Sỹ Kiên
– Phụ trách mảng băng rôn khẩu hiệu, trang trí
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
3. Uỷ viên BCH – Đ/c: Y Juin Ktla
– Phụ trách mảng băng rôn khẩu hiệu, trang trí
– Phối hợp với đ/c Đạt tổ chức tốt đội văn nghệ
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
4 Uỷ viên BCH – Đ/c: Nguyễn Thị Thuý Hằng
– Phối hợp với đ/c Đạt + Lĩnh + Y Juin tổ chức tốt đội văn nghệ
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
5. Uỷ viên BCH – Đ/c: Ngô Phương Ngọc
– Thủ quỹ Đoàn trường, thu chi các loại quỹ đoàn
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
6. Uỷ viên BCH – Đ/c: Nguyễn Thị Bảo Quyên
– Phụ trách các chi đoàn 12a1 đến 12b
– Ghi vào sổ đoàn tịch các lớp được phân công ở trên
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
7. Uỷ viên BCH – Đ/c: Phạm Thị Song Lam
– Phụ trách các chi đoàn 12c1 đến 12c4
– Ghi vào sổ đoàn tịch các lớp được phân công ở trên
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
8. Uỷ viên BCH – Đ/c: Lê Tuấn Phong
– Phụ trách các chi đoàn 11a1, 11a2, 11a3
– Ghi vào sổ đoàn tịch các lớp được phân công ở trên
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
9. Uỷ viên BCH – Đ/c: Nguyễn Hải Khâm
– Phụ trách các chi đoàn 11c1, 11c2, 11c3, 11c4
– Ghi vào sổ đoàn tịch các lớp được phân công ở trên
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
10. Uỷ viên BCH – Đ/c: Bùi Thị Tú Linh
– Phụ trách các chi đoàn 11c5, 11c6, 11c7
– Ghi vào sổ đoàn tịch các lớp được phân công ở trên
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
11. Uỷ viên BCH – Đ/c: Hoàng Gia Long
– Phụ trách các chi đoàn 10a1, 10a2, 10a3, 10a4, 10c1, 10c2
– Ghi vào sổ đoàn tịch các lớp được phân công ở trên
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
12. Uỷ viên BCH – Đ/c: Nguyễn Thị Hoàng Doanh
– Phụ trách các chi đoàn 10c3 đến 10c8
– Ghi vào sổ đoàn tịch các lớp được phân công ở trên
– Thực hiện các hoạt động khác của Nhà trường và Đoàn cấp trên
II – QUY CHẾ LÀM VIỆC
– Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Các đồng chí trong BTV, BCH chịu trách nhiệm chính trong công việc được phân công
– Các đồng chí trong BTV và BCH hỗ trợ nhau làm việc, không ddowcj trốn tránh nhiệm vụ mà được phân công.
– Tổ chức họp BTV, BCH đoàn trường mở rộng theo kế hoạch định kỳ một tháng một lần
– Báo cáo kết quả hoạt động của BCH về Thị đoàn và Chi bộ Đảng nhà trường.
CHI BỘ ĐẢNG                                                                                             TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG
     BÍ THƯ                                                                                                                 BÍ THƯ
    ( Đã ký )                                                                                                               ( Đã ký )
           Trần Ngọc Cẩm                                                                                                  Đinh Khắc Dũng
THPT Huỳnh Thúc Kháng