Khung phân phối chương trình môn học – năm học 2008-2009

Lượt xem:

Đọc bài viết

TT Môn học THCS THPT
1 Công nghệ    
2  Địa lý  
3  Giáo dục công dân    
4  Hóa học  
5  Lịch sử    
6  Ngữ văn  
7  Sinh học    
8  Thể dục    
9  Tiếng Anh  
10  Tiếng Pháp
11  Tiếng Pháp NN2  
12 Tiếng Nga    
 13 Tin học
14  Toán    
15 Vật lý
16  Âm nhạc
17  Mỹ Thuật  
18 Hướng dẫn giáo dục
ngoài giờ lên lớp