Kê hoạch tuần 3 – năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 3  – học kì 1 . Năm học 2019-2020

Thứ/ ngày

NỘI DUNG Ghi chú
Sáng

Chiều

2

 – Nghỉ lễ quốc khánh 2/9  thực hiện trực theo kế hoạch  – Nghỉ lễ quốc khánh 2/9 thực hiện trực theo kế hoạch
02/09/2019

3

03/09/2019

4

 – 14h Tập huấn đánh giá ý tưởng sáng tạo KHKT cho GV. (Cô Nam tập huấn)
– Đoàn thanh niên chuẩn bị cơ sở vật chất cho khai giảng
04/09/2019

5

 – Khai giảng năm học mới (lúc 7h30)
– Báo cáo lễ khai giảng (thầy Đạt)
05/09/2019

6

06/09/2019

7

07/09/2019

CN

 – Dự kiến hội nghị CMHS (thông báo sau)
08/09/2019

Buôn Hồ, ngày 02 tháng 09 năm 2019

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đình Hoàng