KẾ HOẠCH KIỂM TRA THÁNG 4/2010

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND TỈNH ĐĂK LĂK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  160 /SGDĐT-KT&KĐ

V/v kiểm tra tháng 4/2010

Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Các ông (bà)

– Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã.

 

Để các đơn vị chủ động kế hoạch thực hiện tiến độ chương trình trong năm học và tổ chức các tiết kiểm tra định kỳ theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.  Sở yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông (THPT); Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố, thị xã điều chỉnh và thực hiện kế hoạch kiểm tra theo tiến độ chương trình trong tháng 4/2010 như sau:

  1. Điều chỉnh lịch kiểm tra môn Hình học lớp 12: (Để đảm bảo hoạt động sinh hoạt chủ điểm của tháng).

Kiểm tra môn Hình học lớp 12 :

–         Tiết tiến độ chương trình : CT Chuẩn : 34, CT Nâng cao : 36 .

–         Tuần học văn hóa : 28 (tuần lễ từ 22/3/2010 đến 27/3/2010)

–         Hình thức kiểm tra : Tự luận.

Ngày kiểm tra : 31/3/2010, Buổi sáng.

Tiết kiểm tra trong buổi : Tiết 1

Thời gian làm bài kiểm tra : 45 phút.

Ngày và nơi nhận đề, hướng dẫn chấm : 25/3/2010 tại Sở GD&ĐT.

  1. Lịch kiểm tra tháng 4/2010 :

1)     Kiểm tra môn Hình học lớp 8, 9 :

–         Hình học lớp 8 : Tiết tiến độ chương trình : 54.

–         Hình học lớp 9 : Tiết tiến độ chương trình : 57.

–         Tuần học văn hóa : 30 (tuần lễ từ 05/4/2010 đến 10/4/2010).

–         Hình thức kiểm tra : Tự luận.

Ngày kiểm tra : 9/4/2010, Buổi sáng.

Tiết kiểm tra trong buổi : Tiết 1 – Kiểm tra lớp 9 ;

Tiết 2 – Kiểm tra lớp 8.

Thời gian làm bài kiểm tra : 45 phút.

Ngày và nơi nhận đề, hướng dẫn chấm : 02/4/2010 tại Sở GD&ĐT.

2)     Kiểm tra môn Hóa học lớp 10 :

–         Tiết tiến độ chương trình : CT Chuẩn : 60, CT Nâng cao : 77.

–         Tuần học văn hóa : 31 (tuần lễ từ 12/4/2010 đến 17/4/2010).

–         Hình thức kiểm tra : Tự luận.

Ngày kiểm tra : 16/4/2010, Buổi chiều.

Tiết kiểm tra trong buổi : Tiết 1

Thời gian làm bài kiểm tra : 45 phút.

Ngày và nơi nhận đề, hướng dẫn chấm : 13/4/2010 tại Sở GD&ĐT.

3)     Kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 12 :

–         Tiết tiến độ chương trình : CT Chuẩn : 89, CT Nâng cao : 121 .

–         Tuần học văn hóa : 31 và 32 (tuần lễ từ 12/4/2010 đến 24/4/2010)

–         Hình thức kiểm tra : Trắc nghiệm.

Ngày kiểm tra : 22/4/2010, Buổi sáng.

Tiết kiểm tra trong buổi : Tiết 1

Thời gian làm bài kiểm tra : 45 phút.

Ngày và nơi nhận đề, hướng dẫn chấm : 19/4/2010 tại Sở GD&ĐT.

Lưu ý :

– Khi đi nhận đề kiểm tra phải có giấy giới thiệu và mang theo quyết định của thủ trưởng về việc thành lập Hội đồng in sao của đơn vị.

– Tổ chức in sao đề kiểm tra, bố trí phòng kiểm tra, báo cáo kết quả sau khi kiểm tra theo công văn số 806 /SGDĐT-KT&KĐ ngày 31/9/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Đối với môn kiểm tra Tiếng Anh lớp 12, các đơn vị dùng Phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu thống nhất để tập cho học sinh thi tốt nghiệp phổ thông sắp tới.

 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các ông (bà) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT chủ động triển khai đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, liên hệ với phòng Khảo thí-KĐCLGD Sở GD&ĐT qua số điện thoại: (0500) 3817146; 0905159820./.

 

Nơi nhận:

– Như trên                           để thực hiện;

– Ban Giám đốc                    để báo cáo;

– Thanh tra Sở

– Văn phòng Sở

– Phòng GD TrH                 để phối hợp;

–  Phòng KHTC

– Lưu: VP; KT&KĐ.

 

P. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC QUANG

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng